2011… een bijzonder enerverend jaar


 

Op deze speciale website leest u het jaarbericht 2011 van onze organisatie. Al vaker zijn we een jaarverslag begonnen met de tekst dat het een bijzonder of enerverend jaar was. Het is niet anders, ook 2011 valt in deze categorieën. Zo kregen we in het voorjaar het bericht van de Staatssecretaris van VWS dat de middelen voor cliëntondersteuning, die nu vanuit de AWBZ aan MEE worden verstrekt, per januari 2015 zullen worden overgeheveld naar de gemeenten. De gemeenten zijn vervolgens vrij om op basis van hun eigen lokaal beleid deze middelen in te zetten. Dit betekent dat het niet zeker is dat MEE na 2015 vanuit gemeenten gefinancierd blijft.
 

De Tweede Kamer heeft veel het afgelopen jaar aandacht besteed aan de toekomst van cliëntondersteuning.
Dit heeft ondermeer ertoe geleid dat een motie door de VVD is ingediend waarbij het voornemen om per 2015 de middelen over te hevelen is genuanceerd. De VVD wil dat MEE voluit haar taken kan uitvoeren totdat belangrijke andere decentralisaties zijn ingebed binnen gemeenten. De VVD beschouwt MEE als belangrijk en noodzakelijk vangnet. We prijzen ons gelukkig dat deze stellingname kamerbreed is omarmd. Hieruit, maar ook uit de vele contacten die we met Kamerleden hebben gehad, blijkt waardering voor het werk van MEE. In 2011 hebben we ons verder voorbereid op een toekomst waarbij gemeenten onze opdrachtgevers worden, ondermeer door intensieve samenwerking met gemeenten te zoeken en door onze dienstverlening verder vanuit het gemeentelijk perspectief te ontwikkelen. In dit verslag leest u daarover meer.
 

We zijn onze medewerkers wederom zeer erkentelijk voor de bijdragen die in 2011 zijn geleverd. De vakkundigheid en betrokkenheid waarmee dat heeft plaatsgevonden is mooi om te zien en inspireert om te werken aan een goede toekomst voor onze dienstverlening.

 

Raad van bestuur,

mr. H. de Vos


 drs. D. Ramlal